Eetilise tegevuse põhimõtted

Ühenduse MTÜ Sänna Kultuurimõis eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Ühendusel MTÜ Sänna Kultuurimõis on selge ja arusaadav missioon: propageerida tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, arendada aktiivset tegevust selle tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks. Ühendus  järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2.Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Ühendus  kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu. 8. Ühendus Sport Kõigile, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Ühendus MTÜ Sänna Kultuurimõis ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.